woodline

Гаранция и доставка

 1. ВСИЧКИ ЦЕНИ СА ФРАНКО НАШ СКЛАД В (Горубляне)  ГР. СОФИЯ.
 2. Време за изработка 25/30 работни дни (5/6 седмици)
 3.  Цени на доставка :

  Цени на доставка и качване  :

  1. Доставка и монтаж на трапезарна маса : 96 лв. с ДДС до втори етаж

  * Цената за качване на трапезарна маса е 10 лв. на ниво от сградата.

  / При наличието на асансьор цената е 96 лв. с ДДС

  2. Доставка и монтаж на маса и столове : 120 лв. с ДДС 

  * Цената за качване на трапезарна маса е 10 лв. на ниво от сградата.

  / При наличието на асансьор цената е 120 лв. за всичко, което може да влезе и да бъде качено с асансьора.

  3. Доставка диван с качване : 120 лв. с ДДС до втори етаж

  * Цената за качване на мека мебел е 10 лв. на ниво от сградата.

  4. Доставка и монтаж на маса, диван и столове : 192 лв. с ДДС

  * Цената за качване на мека мебел е 10 лв. на ниво от сградата.

  5. Доставка столове до 12 бр. : 90 лв. с ДДС

  6. Доставка корпоративни клиенти цял камион : 108 лв. с ДДС за 1 ч.

  7. Доставка – извън града – по 1.00 лв. / километър.

  * Цената за качване е 10 лв. на ниво от сградата.

  забележка : доставката ВКЛЮЧВА хамалие и разнос 

Цената за доставка извън гр. София се определя индивидуално.

 1. 4. Доставките се осъществяват след получаване на потвърждение за ОКОНЧАТЕЛНО доплащанепо наша банкова сметка
 2. 5. Всички получатели на закупените от нас стоки са длъжни да осигурят достъп до техният обект за разтоварване и паркиране ! При отказ от приемане на стока от страна на клиента и тя бъде върната в нашия склад, последващ транспорт не се осигурява от страна WOODLINE до Ваш обект!  

 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

 1. Гаранционният срок  започва да тече от дата на закупуването на съответното изделие, удостоверено с документ за продажба  – фактура, фискален бон или приемо – предавателен протокол.
 2. Гаранционният срок не тече през времето на извършване на гаранционният ремонт до получаване на отремонтираното изделие.
 3. WOODLINE не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефект на стоката или престоя в сервиза.
 1. Гаранцията покрива :

4.1.Ремонт и/или подмяна на дефектни елементи и компоненти, не цялостни изделия;

4.2. Дефекти, възникнали от производствени пропуски.

Всички такива дефекти се отстраняват безплатно след като стоката се достави в сервизната база на WOODLINE.

 1. Тази гаранция не е валидна и се отказва безплатен сервиз в следните случаи :

5.1.При неправилно транспортиране на изделието, вкл. подходяща за транспорт опаковка. Това изключение не важи за доставки, организирани от WOODLINE.

5.2. При неспазване на инструкцията за експлоатация, съхранение и поддръжка. При недобросъвестно или несъразмерно манипулиране и използване на изделието.

5.3.При липса на попълнена оригинална гаранционна карта и несъответстви на данните в документите със представената за рекламация стока.

5.4.При правен опит да се отстранят дефектите от купувача или други неупълномощени лица.

5.5.При повреди и дефекти в следствие от въздействието на външна среда (течности, чрезмерно запрашаване,насекоми, агресивна среда или др. такива) или неполагане на елементарни грижи за изделието.

5.6.При повреди в резултат на форсмажорни обстоятелства.

5.7.Дефекти, възникнали от допустимо изхабяване в процеса на нормална експлоатация.

Адрес за кореспонденция с Изпълнителя:  1700  гр.София, жк. Витоша, бул. Симеоновско шосе №36 /партер/ тел  : 0894 987 111 ;  e-mail: sales@woodlinebg.com

Продукти с валиден гаранционен срок е необходимо да бъдат придружавани от оригинална гаранционна карта при приемането им в сервиза. (ФАКТУРА и ПАПКА оригинал).

Доставката на изделието до мястото на ремонт и обратно до Купувача/потребителя е за сметка на последния.